Zgodnie z § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów „w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Opracowanie Oceny Zagrożenia Wybuchem jest obowiązkiem właściciela bądź zarządcy obiektu lub terenu. Ma to zastosowanie do sytuacji w której technologiczny proces produkcyjny związany jest z użyciem, powstawaniem lub magazynowaniem substancji i materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe. Celem opracowania jest sklasyfikowanie oraz wyznaczenie pomieszczeń lub stref zagrożenia wybuchem. Na podstawie Oceny Zagrożenia Wybuchem dokonujemy dalszych symulacji i obliczeń celem zastosowania zabezpieczenia urządzeń lub obiektów w tym minimalizację skutków powstania pożaru lub wybuchu.

W przypadku gdy efektem przeprowadzonych obliczeń jest wyznaczenie pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem opracowujemy dodatkowo Dokument zabezpieczenia przed wybuchem, zgodnie z § 7. Rozporządzenia ministra gospodarki, z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Zgodnie z prawem polskim dokument, pracodawca opracowujący dokument zabezpieczenia przed wybuchem, może łączyć go z oceną zagrożenia wybuchem w jednym dokumencie.

W razie potrzeby nasi pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w branży zajmującej się ochroną przeciwpożarową są w stanie opracować niezbędną dokumentację, sklasyfikują źródła zapłonu i określą pomieszczenia i strefy wybuchowe w obiekcie a także środki ochrony przed wybuchem, zasady i procedury ich stosowania.