Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej obowiązek dbania o bezpieczeństwo pożarowe spoczywa na właścicielu, użytkowniku bądź zarządcy budynku i obiektów budowlanych. Wszystkie obowiązki wynikają bardzo wielu Ustaw, Rozporządzeń i innych aktów prawnych. Ocena Stanu bezpieczeństwa pożarowego to najlepszy sposób na sprawdzenie, czy wszystkie wymogi w obiekcie zostały spełnione, czy jest on bezpieczny oraz czy w razie pożaru ewakuacja osób zagrożonych jest możliwa a budynek jest przygotowany na taką okoliczność. Posiadamy ponad 45 lat doświadczenia w przeprowadzaniu tego typu audytów.
Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego to w rzeczywistości sprawdzenie wszystkich wymagań pod względem ochrony przeciwpożarowej które obowiązują w danym obiekcie. Ocena uwzględnia analizę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku (wyposażenie w sprzęt i instalacje przeciwpożarowe, warunki ewakuacji oraz możliwość prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej).
W zakres wykonania Oceny Bezpieczeństwa Pożarowego wchodzi:

  • Sprawdzenie stanu przestrzegania obowiązujących przepisów.Weryfikacja wyposażenia budynków w sprzęt i instalacje przeciwpożarowe.
  • Weryfikacja poprawności wymaganej dokumentacji w tym poprawności wykonania i aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
  • Ocena obowiązujących procedur na wypadek zaistnienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
  • Przegląd warunków ewakuacji w budynku.
  • Analiza Oceny zagrożenia wybuchem.
  • Sprawdzenie poprawności wykonywania przeglądów urządzeń i instalacji przeciwpożarowych.
  • Analiza praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
  • Weryfikacja poprawności i aktualności przeprowadzonych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  • Kompleksowy raport przeprowadzonych czynności.