Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest to dokument wymagany dla budynków i obiektów wymagany na podstawie zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Wymieniony przepis nakłada na właścicieli, administratorów i najemców obiektów użyteczności publicznej obowiązek opracowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, jeżeli obiekt spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • w obiekcie lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich występuje strefa zagrożenia wybuchem
 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3 (nie dotyczy budynków inwentarskich)
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być aktualizowana raz na dwa lata, a także po każdych zmianach mających wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego składa się z części opisowej i graficznej.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Część opisowa zawiera:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej,
 • wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo,
 • warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią instrukcji,
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami obiektu.

Część graficzna:

Plany ewakuacji w postaci rzutów kondygnacji, zawierające rozkład pomieszczeń, korytarzy, klatek schodowych, przebieg i kierunek dróg ewakuacyjnych oraz lokalizację wyjść ewakuacyjnych, rozmieszczenie sprzętu ppoż., przycisków sygnalizacji pożarowej, hydrantów
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego budynku czy magazynu powinna być wykonana przez specjalistów. Pozwoli to nie tylko uniknąć ewentualnych sankcji ze strony organów uprawnionych do kontroli, ale przede wszystkim zminimalizuje ryzyko wystąpienia realnego niebezpieczeństwa.