Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej obowiązek dbania o bezpieczeństwo pożarowe spoczywa na właścicielu, użytkowniku bądź zarządcy budynku i obiektów budowlanych. Wszystkie obowiązki wynikają bardzo wielu Ustaw, Rozporządzeń i innych aktów prawnych. Ocena Stanu bezpieczeństwa pożarowego to najlepszy sposób na sprawdzenie, czy wszystkie wymogi w obiekcie zostały spełnione, czy jest on bezpieczny oraz czy w razie pożaru ewakuacja osób zagrożonych jest możliwa a budynek jest przygotowany na taką okoliczność. Posiadamy ponad 45 lat doświadczenia w przeprowadzaniu tego typu audytów.
Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego to w rzeczywistości sprawdzenie wszystkich wymagań pod względem ochrony przeciwpożarowej które obowiązują w danym obiekcie. Ocena uwzględnia analizę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku (wyposażenie w sprzęt i instalacje przeciwpożarowe, warunki ewakuacji oraz możliwość prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej).
W zakres wykonania Oceny Bezpieczeństwa Pożarowego wchodzi:

  • Sprawdzenie stanu przestrzegania obowiązujących przepisów.Weryfikacja wyposażenia budynków w sprzęt i instalacje przeciwpożarowe.
  • Weryfikacja poprawności wymaganej dokumentacji w tym poprawności wykonania i aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
  • Ocena obowiązujących procedur na wypadek zaistnienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
  • Przegląd warunków ewakuacji w budynku.
  • Analiza Oceny zagrożenia wybuchem.
  • Sprawdzenie poprawności wykonywania przeglądów urządzeń i instalacji przeciwpożarowych.
  • Analiza praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
  • Weryfikacja poprawności i aktualności przeprowadzonych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  • Kompleksowy raport przeprowadzonych czynności.

Spełnienie kryteriów z tej listy pozwala zminimalizować zagrożenie pożarem czy wybuchem do granicy błędu statystycznego. Kolejną korzyścią jest zniwelowanie możliwych dla zdrowia i życia skutków pojawienia się ognia w obiekcie. Wykonany zgodnie z procedurami przegląd ppoż. w Warszawie to skuteczny sposób na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w budynku. Nasi specjaliści dokonają kompleksowej oceny pod kątem zabezpieczenia na wypadek zdarzenia losowego, które może wydarzyć się w dowolnym miejscu.

Prawidłowo wykonany przegląd ppoż. oznacza gwarancję bezpieczeństwa

Wymagana prawem procedura, określająca, jakie obowiązki ciążą na właścicielu bądź administratorze posesji, ma na celu zabezpieczenie osób przebywających wewnątrz przed następstwami potencjalnych zagrożeń. Przeglądy ppoż. budynków to okresowe i rutynowe czynności, które najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej firmie z doświadczeniem na lokalnym rynku – zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług.